Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


Στο Mastermind Language School μπορείτε να προαιτοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

 

ΠΤΥΧΙΑ CAMBRIDGE

 • YLE  (Young learners English Test)
 • KET  (Key English Test)
 • PET  (Preliminary English Test)
 • FCE  (Lower Cambridge)
 • CAE  (Certificate in Advanced English)
 • CPE  (Proficiency Cambridge)

 

ΠΤΥΧΙΑ  MICHIGAN

 • BCCE (Basic Communication Certificate in English)
 • ECCE (Lower Michigan)
 • ALCE (Advanced Level Certificate in English)
 • ECPE (Proficiency Michigan)

Τα παραπάνω πτυχία είναι πιστοποιημένων γενικών γνώσεων.

 

Περιγραφή: Οι εξετάσεις για την απόκτηση των παραπάνω πτυχίων περιλαμβάνουν πέντε ενότητες:

 1. Κατανόηση γραπτού κειμένου - Reading
 2. Συγγραφή κειμένου - Writing
 3. Ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου - Use of English
 4. Κατανόηση ακουστικού κειμένου - Listening
 5. Χρήση προφορικού λόγου - Speaking

Διάρκεια / Ισχύς:  Για πάντα. Είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ εκτός  από το YLE.


YLE  (Young learners English Test)

Οι εξετάσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα: Starters, Movers (A1), Flyers (A2)

Starters

Movers

Flyers

Για παιδιά από 7 ετών, μετά από 100 περίπου  ώρες διδασκαλίας Αγγλικών. Μπορεί να είναι απόφοιτοι  Junior B.

Συνήθως οι υποψήφιοι είναι μεταξύ 8 και 11 ετών και έχουν ολοκληρώσει 175 ώρες διδασκαλίας Αγγλικών. Απόφοιτοι της Senior Α.

Συνήθως οι υποψήφιοι είναι μεταξύ 9 και 12 ετών και έχουν ολοκληρώσει 250 ώρες διδασκαλίας Αγγλικών. Απόφοιτοι της Senior B (οι καλοί σπουδαστές).

 

Από τι αποτελείται το  διαγώνισμα;

 • Listening and speaking (ακρόαση και ομιλία)
 • Reading and writing (ανάγνωση και γραφή)

Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Διάρκεια για: 

 1. Starters 20 minutes / 20 items
 2. Movers (A1) 25 minutes / 25 items
 3. Flyers (A2) 25 minutes / 25 items

Είναι τεστ πολλαπλών επιλογών κατά το οποίο τα παιδιά ασκούν σύντομα ηχογραφημένα κείμενα και συμπληρώνουν ορισμένες ασκήσεις για να δείξουν το επίπεδο κατανόησης.

Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing)

Διάρκεια για: 

 1. Starters 20 minutes / 25 items
 2. Movers (A1) 30 minutes / 40 items
 3. Flyers (A2) 40 minutes / 50 items

Τεστ με "μολύβι και χαρτί" κατά το οποίο τα παιδιά δείχνουν την ικανότητα τους να διαβάσουν και να γράψουν απλά αγγλικά.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Είναι σύντομη συνέντευξη η οποία διαρκεί από 5 έως 9 λεπτά με εξεταστή προφορικών, που παρακολουθείτε ειδικά στην διεξαγωγή αυτών των τεστ. Οι εξεταστές τελούν υπό την εποπτεία του Cambridge ESOL για να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα εξέτασης και βαθμολόγησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βεβαίωση

Κάθε παιδί το οποίο δίνει Εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge για Μικρούς Μαθητές λαμβάνει μια επίσημη Βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις του στις παραπάνω τρεις ενότητες της εξέτασης, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.

Κανείς δεν "αποτυγχάνει" στις εξετάσεις -  οι βεβαιώσεις, που λειτουργούν ως βραβεία, δείχνουν θετική επίτευξη σε κάθε αναπτυγμένη γλωσσική δεξιότητα δίνοντας μια ένδειξη των δυνατοτήτων και των προτεινόμενων τομέων βελτίωσης του παιδιού. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά βρίσκουν αυτά τα βραβεία ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, η δε επίτευξη θετικής ανταμοιβής στα πρώτα  στάδια της εκμάθησης των Αγγλικών μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην στάση του τους απέναντι στην  εκμάθηση γλωσσών.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι συνήθως δυο φορές τον χρόνο, Ιούνιο και  Δεκέμβριο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται Σεπτέμβριο για την εξεταστική Δεκεμβρίου και Ιανουάριο για την εξεταστική Ιουνίου.

 

KET (A2) Key English Test

Χρησιμότητα

Το ΚΕΤ είναι το πρώτο πτυχίο του University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό Αγγλικό περιβάλλον.

Από τι αποτελείτε το διαγώνισμα;

 1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
 2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Τα γραπτά επιστρέφονται στο Cambridge για διόρθωση και αξιολόγηση, ενώ  προφορική εξέταση υποψηφίων υπό την μορφή μικρών προσωπικών συνεντεύξεων διεξάγεται από δύο εξεταστές, εγκεκριμένους από το Cambridge ESOL.

Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Reading - Writing (1η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 10 λεπτά.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα κύρια μηνύματα κα να αντιμετωπίζουν με στρατηγική άγνωστες λέξεις και δομές.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση την ικανότητα τους να συμπληρώνουν τα κενά σε απλά κείμενα, να μεταφέρουν πληροφορίες σε έντυπα και να συντάσσουν ένα απλό κείμενο όπως σημειώσεις, σύντομα μηνύματα 20 - 25 λέξεων, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα έλεγχο δομής, λεξιλογίου, ορθογραφίας και στίξης του κειμένου.  

Κατανόηση Προφορικού Λόγου - Listening (2η Ενότητα)

Διάρκεια: 25 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης ηχογραφημένου υλικού όπως ανακοινώσεις και μονόλογους  αναγνωρισμένους με κανονικό ρυθμό και συλλογή πληροφοριών που εμπεριέχονται στις ηχογραφήσεις.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου - Speaking (3η ενότητα)

Διάρκεια: 8 - 10 λεπτά

Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα του υποψήφιου να συνδιαλέγεται με τον εξεταστή κα ακόμα ένα υποψήφιο χρησιμοποιώντας την καθομιλουμένη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις όπως και να κάνουν ερωτήσεις όσον αφορά στον εαυτό τους, καθώς και να αναπτύσσουν θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειες τους.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνήθως ανά ζεύγη με δυο εξεταστές.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για το ΚΕΤ είναι δύο φορές τον χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο. ΟΙ συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται Σεπτέμβριο για την εξεταστική Δεκεμβρίου και Ιανουάριο για την εξεταστική Ιουνίου.

 

PET (B1) Preliminary English Test

Χρησιμότητα

Το PET  είναι εξετάσεις για μαθητές κατώτερου μέσου επιπέδου . Οι κάτοχοι έχουν την γλωσσική ικανότητα να επικοινωνούν στα Αγγλικά σε προβλέψιμες κοινωνικές και επαγγελματικές συναναστροφές.

Το Pet αντιστοιχεί στο επίπεδο Threshold της κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα;

Η εξέταση PEΤ αποτελείται από τρεις ενότητες :

 1. Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου - (Reading - Writing)
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
 3. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

 

Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (1η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 10 λεπτά

Η ενότητα αυτή θα αξιολογεί την ικανότητα των υποψήφιων να διαβάζουν και να κατανοούν πληροφοριακά κείμενα από πίνακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα κύρια μηνύματα και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στον αναγνώστη, καθώς και να χειρίζονται άγνωστες λέξεις και δομές με βάση κάποια στρατηγική.

Η εξέταση περιλαμβάνει την ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα κύρια μηνύματα και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στον αναγνώστη , καθώς και να χειρίζονται άγνωστες λέξεις και δομές με βάση κάποια στρατηγική.

Η εξέταση περιλαμβάνει μια ποικιλία ασκήσεων όπως συμπλήρωση κενών σε απλά κείμενα, σύνταξη αιτήσεων, σύντομης έκθεσης ή επιστολής 100 λέξεων περίπου επιδεικνύοντας έλεγχο της δομής, λεξιλογίου, ορθογραφίας και στίξης.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (2η ενότητα)

Διάρκεια: 30 λεπτά

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό όπως δημόσιες ανακοινωσεις και  ιδαλόγους με κανονικό ρυθμό. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες και να αξιολογούν τις στάσεις και προθέσεις των ομιλητών.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (3η ενότητα)

Διάρκεια: 10 - 12 λεπτά

Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να συνδιαλέγεται με τον εξεταστή και έναν ακόμα υποψήφιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις όπως και να κάνουν ερωτήσεις όσον αφορά στον εαυτό τους, καθώς και να αναπτύσσουν θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειες τους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνήθως ανά ζεύγη.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για το PET είναι τρεις φορές τον χρόνο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε χρόνου.

 

FCE (Β2) First Certificate in English

Χρησιμότητα

Η εξέταση για το First Certificate in English  είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβούλιου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται ως βασική επάρκεια  της Αγγλικής γλώσσας από πολλούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και στον Εξωτερικό.

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείτε ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές τις Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές   κοινωνικές περιστάσεις. Η βάση για την απόκτηση του πτυχίου είναι 65% σε κάθε ενότητα.

Από τι αποτελείτε το διαγώνισμα;

Η εξέταση FCE αποτελείται από πέντε ενότητες

 1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου - Reading
 2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Writing
 3. Χρήση Αγγλικών - Use of English
 4. Κατανόηση Προφορικού Λόγου - Listening
 5. Παραγωγή Προφορικού Λόγου - Speaking

Τα γραπτά αποστέλλονται στο Cambridge για αξιολόγηση. Η προφορική εξέταση των υποψήφιων υπό τη μορφή μικρών προσωπικών συνεντεύξεων διεξάγεται από δύο εξεταστές, εγκεκριμένους από το  Cambridge ESOL.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (1η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψήφιων να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα από ένα εύρος πηγών περιλαμβανομένων μυθιστορημάτων και άλλων βιβλίων, εξειδικευμένων - και μην- περιοδικών και εφημερίδων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα κύρια σημεία, τις λεπτομέρειες και την δομή του κειμένου και να συνάγουν το νόημα του.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου  (2η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν μη εξειδικευμένα κείμενα όπως επιστολές, άρθρα αναφορές, εκθέσεις, κριτικές και τυποποιημένα κείμενα που να κυμαίνονται γύρω στις 120 - 180 λέξεις, να καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων και αναγνωστικού κοινού ή να βασίζονται στα προκαθορισμένα βιβλία.

Χρήση Αγγλικών (3η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

Στην ενότητα της Χρήσης των Αγγλικών, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν γνώση και έλεγχο της γλώσσας συμπληρώνοντας διάφορες ασκήσεις σε επίπεδο προτάσεων και κειμένων. Αυτές οι ασκήσεις περιλαμβάνουν συμπλήρωση των κενών, σχηματισμό λέξεων και φράσεων όπως επίσης και εντοπισμό λαθών.

Κατανόηση Προφορικού  Λόγου (4η ενότητα)

Διάρκεια: 40 λεπτά (περίπου)

Στην εξέταση αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το νόημα του προφορικού λόγου κα να συνάγουν τα κεντρικά σημεία και την ουσία του. Τα κείμενα είναι αποσπάσματα συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων και διαλόγων.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (5η ενότητα)

Διάρκεια: 14 λεπτά (περίπου)

Στην εξέταση αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να συνδιαλέγονται στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων. Περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: συνέντευξη, παρουσιάσεις συγκεκριμένου θέματος για περίπου ένα λεπτό, μια ομαδική άσκηση και συζήτηση. Εικόνες και σχέδια δίνονται ως βοηθητικό έναυσμα στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη.

Τα γραπτά διεξάγονται την ίδια μέρα, ενώ τα προφορικά είναι σε διαφορετική (λίγες μέρες πριν ή μετά τα γραπτά).

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για το FCE είναι δύο φορές τον χρόνο. Δεκέμβριο και Μάιο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται Σεπτέμβριο για την εξεταστική Δεκεμβρίου και Ιανουάριο για την εξεταστική Μαΐου.

Οι εξετάσεις για το ECCE  είναι κάθε Μάιο. Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις ανακοινώνονται στην αρχή του χρόνου.

 

CAE (C1) Certificate in Advanced English

Χρησιμότητα

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου ένα επιπλέον έτος αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE  προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

Παρέχει γνώσεις σε όσους χρειάζονται την Αγγλική γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους σπουδών, αφού είναι αναγνωρισμένο από τις περισσότερες σχολές της Ευρώπης για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δίνει έμφαση στις εκφράσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.

Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency In English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και την δυνατότητα να χειριστεί  καθημερινές καταστάσεις. Αποτελεί, επίσης, πολύτιμη προεργασία για όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στο υψηλότερου επιπέδου Certificate of Proficiency In English (CPE).

Η βάση για την απόκτηση του πτυχίου είναι 65% σε κάθε ενότητα.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

Η εξέταση CAE αποτελείται από 5 μέρη :

 1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου - Reading
 2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Writing
 3. Χρήση Αγγλικών - Use of English
 4. Κατανόηση Προφορικού Λόγου - Listening
 5. Παραγωγή Προφορικού Λόγου - Speaking

Τα γραπτά αποστέλλονται στο Cambridge για αξιολόγηση. Η προφορική εξέταση των υποψήφιων υπό τη μορφή μικρών προσωπικών συνεντεύξεων διεξάγεται από δύο εξεταστές, εγκεκριμένους από το  Cambridge ESOL.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (1η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες. Αναμένεται από τους υποψήφιους να κατανοήσουν την ουσία, τα κύρια σημεία, τις λεπτομέρειες, τη δομή κειμένου η να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες, να συνάγουν το νόημα και αναγνωρίσουν απόψεις και στάσεις.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου  (2η ενότητα)

Διάρκεια: 2 ώρες

Στην ενότητα αυτή αξιολογείτε η ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν μη εξειδικευμένα κείμενα όπως επιστολές, άρθρα, εκθέσεις και αναφορές για συγκεκριμένο σκοπό και αναγνώστη - στόχο, καλύπτοντας ένα εύρος θεμάτων. Οι απαντήσεις κυμαίνονται στις 250 λέξεις.

Χρήση Αγγλικών (3η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην εξέταση της Χρήσης των Αγγλικών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση  να επιδείξουν γνώση και έλεγχο της γλώσσας συμπληρώνοντας διάφορες ασκήσεις σε επίπεδο προτάσεως και κειμένων με βάση αυθεντικά κείμενα. Αυτές περιλαμβάνουν συμπλήρωση των κενών, διόρθωση των λαθών, σχηματισμός λέξεων, μεταφορά πληροφοριών και συμπλήρωση κειμένου.

Κατανόηση Προφορικού  Λόγου (4η ενότητα)

Διάρκεια: 45 λεπτά (περίπου)

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίων να κατανοεί την σημασία του προφορικού λόγου και να συνάγει λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες από το αναγνωσμένο κείμενο, αναγνωρίζοντας τις απόψεις και την στάση των ομιλητών. Τα κείμενα είναι αποσπάσματα συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων και διαλόγων.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (5η ενότητα)

Διάρκεια: 15 λεπτά (περίπου)

Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να εμπλέκονται σε διάλογο εν μέσω διαφόρων επικοινωνιακών πλαισίων. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: συνέντευξη, ατομικές παρουσιάσεις συγκεκριμένων θεμάτων, μια ομαδική άσκηση και συζήτηση. Φωτογραφίες και σχέδια δίνονται ως βοηθητικό έναυσμα στους υποψήφιους. Συνήθως οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για το CAE είναι δύο φορές τον χρόνο.  Δεκέμβριο και Μάιο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται Σεπτέμβριο για την εξεταστική Δεκεμβρίου και Ιανουάριο για την εξεταστική Μαΐου.

 

CPE (C2) - Certificate of Proficiency in English

Χρησιμότητα

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της αγγλικής. Πιστοποιεί την επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. Είναι αναγνωρισμένο όχι μόνο από τα Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αλλά και από τι σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως. Οι κάτοχοι μπορούν να βγάλουν άδεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Διάρκεια / Ισχύς : Για πάντα

Τι περιλαμβάνει η εξέταση;

Η εξέταση CPE αποτελείται από πέντε ενότητες

 1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου - Reading
 2. Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Writing
 3. Χρήση Αγγλικών - Use of English
 4. Κατανόηση Προφορικού Λόγου - Listening
 5. Παραγωγή Προφορικού Λόγου - Speaking

Τα γραπτά αποστέλλονται στο Cambridge για αξιολόγηση. Η προφορική εξέταση των υποψήφιων υπό τη μορφή μικρών προσωπικών συνεντεύξεων διεξάγεται από δύο εξεταστές, εγκεκριμένους από το  Cambridge ESOL.

Η βάση για την απόκτηση του πτυχίου είναι 65 σε κάθε ενότητα.

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (1η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα από ένα εύρος πηγών περιλαμβανομένων μυθιστορημάτων και άλλων βιβλίων, εξειδικευμένων - και μη - περιοδικών και εφημερίδων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν την σημασία του γραπτού λόγου στα αγγλικά σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων, φράσεων, προτάσεων, παραγράφων, και ολόκληρων κειμένων. Απαιτείται κατανόηση του κειμένου και την δομής, ανάπτυξη ιδεών και απόψεων.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου  (2η ενότητα)

Διάρκεια: 2 ώρες

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν μη εξειδικευμένα κείμενα όπως επιστολές, άρθρα, εκθέσεις και αναφορές για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και αναγνώστη - στόχο, καλύπτοντας ένα εύρος θεμάτων. Η εξέταση περιλαμβάνει επίσης θέματα από προκαθορισμένα βιβλία. Οι απαντήσεις κυμαίνονται γύρω στις 300-350 λέξεις.

Χρήση Αγγλικών (3η ενότητα)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Στην εξέταση της Χρήσης Αγγλικών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν γνώση και έλεγχο της γλώσσας, συμπληρώνοντας διάφορες ασκήσεις σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων και κειμένων. Αυτέ περιλαμβάνουν συμπλήρωση των κενών, ασκήσεις σχηματισμού λέξεων, ερωτήσεις κατανόησης και σύνταξη περίληψης.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (4η ενότητα)

Διάρκεια: 40 λεπτά (περίπου)

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό περιλαμβανομένων συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων και διαλόγων. Αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο στην αγγλική, να συλλέγουν πληροφορίες από ένα αναγνωσμένο κείμενο και να αντιλαμβάνονται τις στάσεις και απόψεις των ομιλητών.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου  (5η ενότητα)

Διάρκεια: 19 λεπτά (περίπου)

Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να εμπλέκονται σε διάλογο εν μέσω διαφόρων επικοινωνιακών πλαισίων . η εξέταση περιλαμβάνει τρία μέρη συνέντευξη, μια ομαδική άσκηση και ατομικές παρουσιάσεις συγκεκριμένου θέματος που ακολουθούνται από συζήτηση. Εικόνες και κείμενο δίνονται ως βοηθητικό έναυσμα στους υποψήφιους.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίας ανακοινώνονται στη αρχή κάθε χρόνου. (Σεπτέμβριο - Ιανουάριο)


BCCE (Basic Communication Certificate in English)

Χρησιμότητα

Το πτυχίο αυτό έχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχος του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό τους τομέα.

Θα ήταν για παράδειγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε τραπεζικούς υπάλληλους, οδηγούς ταξί, πωλητές καταστημάτων, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων κτλ.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα;

Το διαγώνισμα αποτελείται από 130 ερωτήσεις με την μέθοδο πολλαπλής επιλογής, 2 εκθέσεις (ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να γράφει σύντομα υπομνήματα, να συμπληρώνει αιτήσεις και να γράφει ένα απλό φαξ ή ένα καρτ - ποστάλ) και προφορική εξέταση (ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να συζητάει για το εαυτό του και την οικογένεια του, τη δουλειά του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τα βασικά στοιχεία της χώρα του. Επίσης να μπορεί να ανταπεξέλθει σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, όπως να παραγγείλει φαγητό σε κάποιο εστιατόριο, να ζητήσει και να δώσει οδηγίες κατεύθυνσης ή να οργανώσει κάποιο ταξίδι)

Οι 130 ερωτήσεις χωρίζονται σε:

 • 30 ερωτήσεις listening με την μορφή φωτογραφιών ή προτάσεων.
 • 30 ερωτήσεις grammar
 • 70 ερωτήσεις  reading (ο υποψήφιος καλείται να διαβάσει και να κατανοήσει απλά κείμενα, όπως συνήθη επιχειρησιακά έντυπα και αλληλογραφία, μικρά κείμενα γενικού ενδιαφέροντος καθώς και ενημερωτικά διαφημιστικά έντυπα)

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές τον χρόνο. Ιούνιο και Δεκέμβριο.

 

ECCE (Examination for the Certification of Competency in English)

Χρησιμότητα

Πιστοποιεί την ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου, χρήση γραμματικής λεξιλογίου και συντακτικού, σε μέσω επίπεδο. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται ως βασική επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας από πολλούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα; Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά;

 1. Προφορική εξέταση - speaking : 10 - 15 λεπτά
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου - listening : 45 λεπτά, 50 ερωτήσεις με την μορφή πολλαπλών επιλογών, εικόνων ή προτάσεων.
 3. Γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων - grammar vocabulary & reading Comprehension: 75 λεπτά, 65 ερωτήσεις με την μορφή πολλαπλών επιλογών.
 4. Έκθεση - writing : 30 λεπτά ένα γράμμα ή μια έκθεση πάνω στο θέμα ενός μικρού κειμένου που τους δίνεται να διαβάσουν.
 5. Τα 2, 3 και 4 δίνονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια μαζί με τις οδηγίες, περίπου 3 ώρες.

Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων συμψηφίζονται. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τμα μέρη του τεστ και όχι από κάθε ένα ξεχωριστά.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές τον χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Μάιου ανακοινώνονται τον Ιανουάριο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τον Μάρτιο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Σεπτέμβριο.

 Οι ημερομηνίες για  τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου ανακοινώνονται τον Αύγουστο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τον Οκτώβριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Απρίλιο.

Οι γραπτές εξετάσεις είναι Σάββατο και οι προφορικές σε διαφορετικές ημερομηνίες έως 2 εβδομάδεσ πριν ή μετά από τις γραπτές εξετάσεις.

 

ALCE (Advanced Level Certificate in English)

Χρησιμότητα

Είναι πτυχίο που παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχο του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό χώρο  και ακαδημαϊκό τομέα. Είναι ένα πτυχίο μεταξύ ECCE & ECPE.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα; Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά;

 1. Προφορική εξέταση - speaking : 11 - 13 λεπτά
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου - listening : 25 λεπτά, 40 ερωτήσεις με την μορφή πολλαπλών επιλογών, εικόνων ή προτάσεων.
 3. Γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων - grammar vocabulary & reading Comprehension: 80 λεπτά, 100 ερωτήματα πολλαπλών επιλογών / 75 λεπτά  (40 γραμματική, 40 λεξιλόγιο, 20 κατανόηση γραπτού κειμένου)
 4. Έκθεση - writing : 30 λεπτά μια έκθεση ιδεών 200 λέξεων στην οποία με σαφήνεια ο υποψήφιος θα αναλύει τις προσωπικές του απόψεις πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά θέματα ή μια επαγγελματική επιστολή.

Τα 2,3 & 4 δίνονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια μαζί με τις οδηγίες είναι περίπου 3 ώρες.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές τον χρόνο. Ιούνιο και Ιανουάριο.

Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις του Ιουνίου ανακοινώνονται τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Απρίλιο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Σεπτέμβρη.

Οι ημερομηνίες για  τις εξετάσεις του Ιανουαρίου ανακοινώνονται τον Αύγουστο και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στον Νοέμβριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Μάιο.

 

ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

Χρησιμότητα

Το πτυχίο πιστοποιεί την επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. Είναι αναγνωρισμένο όχι μόνο από τα Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αλλά και από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως.

Οι κάτοχοι μπορεί να βγάλουν άδεια διδασκαλίας από το Υπουργείο παιδείας.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα; Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά;

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 1. Έκθεση (Writing): 45 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μόνο το ένα.
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening ) : 35 - 40 λεπτά, 50 ασκήσεις.
 3. Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension): 55 λεπτά, 70 ασκήσεις.
 4. Προφορική εξέταση (Interactive  Oral Communication Section):συζήτηση 35 - 45 λεπτών μεταξύ του εξεταστή και δύο υποψηφίων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τα τρία πρώτα μέρη αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παραπάνω.  Τα μέρη 2 και 3 χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Το κάθε μέρος της εξέτασης βαθμολογείτε ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τα τέσσερα μέρη για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο. Τα γραπτά στέλλονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και βαθμολογούνται.

Τα μέρη που αποτελούνται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (2ο - 3ο μέρος) βαθμολογούνται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η έκθεση βαθμολογείτε από εξεταστές του Πανεπιστημίου.

Η αξιολόγηση των προφορικών δεξιοτήτων των υποψήφιων γίνεται στην Ελλάδα, αλλά η τελική βαθμολογία δίνεται  πάλι από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κάθε εξεταστική περίοδο από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan. Το υλικό των εξετάσεων αποστέλλεται σφραγισμένο με ειδική επιστολή και ανοίγεται την ημέρα των εξετάσεων ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Περίοδοι εξετάσεων:  Οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (1η εξεταστική) και τον Ιούνιο (2η εξεταστική). Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται συνήθως μετά από τις γραπτές.


ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τα παρακάτω πτυχία είναι αξιολόγησης επιπέδου γενικών γνώσεων (περιορισμένης ισχύος)

 • TOELF (Test of English as a foreign Language)
 • TSE (Test of spoken English)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • GRE (Graduate Record Examinations)
 • GMAT  (Graduate Record Examinations)
 • CEELT (Cambridge Management Admission)
 • TOEIC (Test of English for International Communication)

 

TOELF (Test of English as a foreign Language)

Χρησιμότητα - Περιγραφή

Αφορούν όσους σκοπεύουν να ενταχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιτυχία για τις εξετάσεις του TOELF προϋποθέτει γνώσεις Αγγλικών επιπέδου FCE και άνω επειδή τα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτούν Βαθμό 213 - 230. Το άριστα είναι 300.

Βαθμολογία TOELF σε σχέση με τα Πτυχία των Αγγλικών Γενικών γνώσεων.

               
Score TOEFL

FCE - ECCE

173 - 196

CAE - ALCE

197 - 249

CPE - ECPE

250 - 300

 

Οι εξετάσεις γίνονται σε H/Y και διαρκούν περίπου 3,5 ώρες μαζί με το tutorial και 10 λεπτά διάλλειμα.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού περιέχουν 4 ενότητες:

 • Προφορικά - Oral
 • Συγγραφή έκθεσης ιδεών - writing (30 m)
 • Ασκήσεις γραμματικής - Structure (15m)
 • Κατανόηση προφορικού & γραπτού κειμένου - Listening

Διάρκεια / Ισχύς: Για δύο χρόνια

Περίοδοι Εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται κάθε μέρα, στην Ελλάδα στο Ίδρυμα Fulbright.

 

TSE (Test of spoken English)

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προφορικές.

Διάρκεια / Ισχύς: Για δύο χρόνια.

Χρησιμότητα: Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού έχουν την δυνατότητα χρήσης του προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα. Έχει σκοπό να μετρήσει την επίδοση των φοιτητών στην ομιλία της Αγγλικής τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν αυτό το τεστ για να αξιολογήσουν  τους φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σαν βοηθοί, να λάβουν μέρος σε σεμινάρια κτλ.

Περίοδοι Εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται αρκετές φορές τον χρόνο . για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Fulbright.

 

IELTS (International English Language Testing System)

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου περιέχουν τέσσερις ενότητες:

 1. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)
 2. Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 4. Χρήση προφορικού λόγου(Speaking)

Τύποι εξετάσεων IELTS

Για τα μέρη της εξέτασης που περιλαμβάνουν την Κατανόηση και την Παραγωγή γραπτού λόγου, προσφέρονται δύο διαφορετικές εξεταστικές ενότητες (Modules)

Επιλέξτε: Την Ακαδημαϊκή ενότητα αν ο στόχος σας είναι η ανώτατη εκπαίδευση.

Την ενότητα Γενικής Κατάρτισης αν προγραμματίζεται να συμμετάσχετε σε μη ακαδημαϊκό πρόγραμμα, να αποκτήσετε εργασιακή πείρα ή να μεταναστεύσετε.

Οι ενότητες Κατανόησης  και Παραγωγής προφορικού λόγου είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους. Αν δεν είστε σίγουροι για το ποια είναι η κατάλληλη ενότητα για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες  πληροφορίες.

Αποτελέσματα / Βαθμολογία

Με το IELTS γίνεται αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων σας στην Αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα έχουν την μορφή βαθμολογίας - δεν υπάρχουν επιτυχόντες ή αποτυχόντες.

Το άριστα είναι το 9, τα περισσότερα πανεπιστήμια ζητούν από τον κάτοχο του πτυχίου να έχει βαθμολογία 6. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η αντιστοιχία με τα επίπεδα των πτυχίων γενικών γνώσεων.

IELTS SCORE

C2 - CPE

7.5 +

C1 - CAE

6.5 / 7.0

B2 - FCE

5.0 / 5.5 / 6.0

B1

3.5 / 4.0 / 4.5

B2

3.0

 

Διάρκεια / Ισχύς: Για δύο χρόνια.

Χρησιμότητα

Είναι σύστημα αξιολόγησης, σχεδιασμένο ειδικά για να παρέχει αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας, απαραίτητο για σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αναγνωρίζεται από πολλά πανεπιστήμια στη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Νέα Ζηλανδία. Το IELTS  καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές ικανότητες - ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή- με επιλογή μεταξύ δύο ενοτήτων: μία Ακαδημαϊκή και μία  Γενικής Εκπαίδευσης για το τεστ ανάγνωσης και γραφής.

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται αρκετές φορές τον χρόνο. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανακοινώνονται στην αρχή του χρόνου. Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξεταστικές θα πρέπει να υποβάλλεται τα χαρτιά σας τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα από την εξεταστική περίοδο που θέλετε.

 

GRE (Graduate Record Examinations)

Περιγραφή: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού περιλαμβάνουν:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
 2. Μαθηματικά
 3. Γλώσσα

Διάρκεια / Ισχύς: Για δύο χρόνια.

Χρησιμότητα: Οι Graduate Record Examinations, βοηθούν τις σχολές να αξιολογήσουν την Ακαδημαϊκή επίδοση και τα προσόντα του υποψήφιου φοιτητή για μεταπτυχιακές σπουδές.  Βοηθούν επίσης εκείνες τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου που αποφασίζουν για την παροχή οικονομικές βοήθειας στους φοιτητές.

Περίοδοι Εξετάσεων

Οι εξετάσεις για τη απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται κάθε μέρα.

 

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Περιγραφή: Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού περιέχουν:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
 2. Μαθηματικά
 3. Οικονομία
 4. Θεωρία

Διάρκεια / Ισχύς: Για δύο χρόνια.

Χρησιμότητα

Μετρά την γενική γλωσσική και μαθηματική ικανότητα, που είναι σημαντικές για σπουδές στη Διοίκηση επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα πανεπιστήμια που έχουν στο πρόγραμμα τους Διοίκηση Επιχειρήσεων, απαιτούν το GΜΑΤ, προκειμένου να δεχθούν φοιτητή γι' αυτόν τον κλάδο.

Περίοδοι Εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται κάθε μέρα.

 

CEELT (Cambridge Management Admission)

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου περιλαμβάνουν τρείς ενότητες :

 1. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)
 2. Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) και Συγγραφή κειμένου (Writing)
 3. Χρήση προφορικού λόγου(Speaking)

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

Χρησιμότητα

Πιστοποιεί την δυνατότητα της Αγγλικής γλώσσας των καθηγητών, που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι Proficiency (CPE) ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Δεν αποτελεί πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και φιλολογίας (English Literature).

Περίοδοι εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τέσσερις φορές τον χρόνο. Μάρτιο & Απρίλιο, Μάιο &Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο.

 

TOEIC (Test of English for International Communication)

Περιγραφή

Το τεστ αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 • 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου μέσω κασέτας. Η εξέταση διαρκεί 45 λεπτά.
 • 100 ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου. Περιέχει ερωτήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και κατανόησης κειμένου.

 Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν τις γνώσεις τους στην γραμματική και στο λεξιλόγιο, που απαιτούνται για επαρκή επικοινωνία σε οποιοδήποτε  επαγγελματικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να κατανοήσουν τόσο την κύρια ιδέα όσο και τις επιμέρους πληροφορίες σε διαφορετικούς τύπους κειμένων και εγγράφων που αφορούν ποικίλους τομείς του επαγγελματικού χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξέταση διαρκεί 75 λεπτά.

Το πτυχίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα

Περίοδοι Εξετάσεων

Το τεστ διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα, καά την διάρκεια όλου του χρόνου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της πληρωμής είναι 10 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Δήλωση Συμμετοχής

Ο υποψήφιος  για να δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Συμπλήρωση αίτησης είτε μέσω διαδικτύου στο www.hau.gr , είτε μέσω του φροντιστηρίου (το φροντιστήρια συμπληρώνει την αίτηση εκ μέρους του υποψήφιου), είτε μέσω φαξ εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει το έντυπο της αίτησης. Θα πρέπει να γίνει ονομαστική κατάθεση των εξέταστρων στον τραπεζικό λογαριασμό 84623024, στην Εμπορική Τράπεζα. Η απόδειξη της κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί με φαξ στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Το όνομα του υποψήφιου θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη αλλά και στο φαξ. Τέλος το φαξ θα πρέπει συνοδεύεται από τις ενδείξεις : εξετάσεις ΤΟΕIC και την ημερομηνία που έχει επιλέξει ο υποψήφιος να εξεταστεί.

Τρόπος βαθμολόγησης:

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

     

Άριστη

Proficiency

905 - 990

Πολύ Καλή

Advanced

785 - 900

Καλή

Lower

505 - 780

Μέτρια

Basic

405 - 500


Πτυχία Αγγλικών Business

 • ΒEC (Business English Certificate)
 • BULATS (Business Language Testing Service)

 

Οι εξετάσεις ΒEC καλύπτουν τρία επίπεδα, έχουν ως αντικείμενο τις γνώσεις και την χρήση της αγγλικής γλώσσας ενδοεπιχειρησιακά και απευθύνονται σε σπουδαστές ηλικίας 16 ετών και άνω, που είτε προετοιμάζονται για καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων, είτε εργάζονται ήδη σε τέτοιο περιβάλλον.

Οι βαθμίδες του πτυχίου είναι οι εξής:

 • ΒEC Preliminary: είναι επιπέδου Intermediate και αντίστοιχο του PET.
 • ΒEC Vantage: είναι επιπέδου Upper Intermediate και αντίστοιχο του FCE .
 • ΒEC Higher: είναι επιπέδου Advanced  και αντίστοιχο του CAE.

Περιγραφή

Οι εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων περιλαμβάνουν τρείς ενότητες:

 1. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)
 2. Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) και Συγγραφή κειμένου (Writing)
 3. Χρήση προφορικού λόγου(Speaking)

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα

Χρησιμότητα

Το πτυχίο πιστοποιεί την δυνατότητα χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας των κάτοχων του στον επαγγελματικό τομέα. Είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Περίοδοι Εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο / Δεκέμβριο και Ιούνιο / Ιούλιο.

 

BULATS (Business Language Testing Service)

Το BULATS είναι το ιδανικό μέσο στην υπηρεσία οργανισμών και επιχειρήσεων που καλούνται να αξιολογήσουν τιε γλωσσικές δεξιότητες των σπουδαστών ή εργαζομένων τους, στα Αγγλικά. Αποτελεί επίσης την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο για έναν ακριβή προσδιορισμό των γλωσσικών δεξιοτήτων στα πλαίσια εργασίας, αξιολόγησης της προόδου, εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση ή σαν διαγνωστικό τεστ. To BULΑΤS αναγνωρίζεται ανά τον κόσμο ως μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και χρησιμοποιείται εξίσου από κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Περιγραφή

Το computer test αξιολογεί τις γλωσσικές ικανότητες του υποψήφιου στην κατανόηση του προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου καθώς επίσης και στην γραμματική και το λεξιλόγιο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου και γραπτού λόγου στενά συνδεδεμένα  με το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον.

Το τεστ μπορεί να διαρκέσει έως και 75 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο του υποψηφίου.

Διάρκεια / Ισχύς: Για όσο χρονικό διάστημα έχει το επίπεδο  σπουδών ο σπουδαστής.

Περίοδοι Εξετάσεων

Ορίζεται από το εξεταστικό κέντρο και είναι αρκετές φορές τον χρόνο.

Δήλωση Συμμετοχής

Η δηλώσεις γίνονται μέσω internet στο www.bulats.gr

Χρησιμότητα

Τον πτυχίο αυτό πιστοποιεί την δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας των κατόχων του στον επαγγελματικό τομέα.

Τρόποι βαθμολόγησης - Αντιστοιχίες:

ΕΠΙΠΕΔΟ

Εξέταση Cambridge ESOL

Βαθμολογία BULATS

C2

CPE

90-100

C1

CAE

75-89

B2

FCE

60-74

B1

PET

40-59

A2

KET

20-39

A1

-

0-19

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center