Τηλ.: 210.8992980
Διεύθυνση: Ηρακλείου 1, Βάρη
Follow Us:


 

 

Ο πλέον γνωστός και αναγνωρισμένος φορέας εξετάσεων στην Γαλλική γλώσσας είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Institut Français d’ Athènes).

Στο Mastermind Language School μπορείτε να προετοιμαστείτε για τα εξής πτυχία: 

ΠΤΥΧΙΑ IFA (ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ):

 • DELF PRIM (Δημοτικού)
 • DELF A1 – A2
 • DELF B1 – B2
 • DALF C1 – C2
 • TCF | Τεστ Γνώσης Γαλλικών
 • TEF | Τεστ Γνώσης Γαλλικών
 • CCI | Εξετάσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων
 • Εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακές εξετάσεις (για φοιτητές γαλλικών Πανεπιστημίων)

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

 • PARIS – SORBONNE B1
 • PARIS – SORBONNE B2
 • PARIS – SORBONNE C1 
 • PARIS – SORBONNE C2 
 • PARIS – SORBONNE C3

 

Επίσης, το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), αναγνωρίζεται πανελληνίως ως επίσημο πτυχίο, θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας στα εξής επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Εξετάσεις στα Επίπεδα Α1 έως Γ2. 

 


Πιο αναλυτικά: 

DELF A1 (Diplôme élémentaire de langue Française)

Επίπεδο  Α1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά; 

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου Comprehension d' oral.
 2. Κατανόηση γραπτών κειμένων.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά. Ανώτατη διάρκεια ηχογράφησης: 3 λεπτά.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό, όπως δημόσιες ανακοινώσεις, μηνύματα σε τηλεφωνητή και διαλόγους. Πρόκειται για τρία ή τέσσερα σύντομα ηχητικά μηνύματα - ντοκουμέντα προσαρμοσμένα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγια κατανόησης αυτών των ντοκουμέντων.

Κατανόηση γραπτών κειμένων.

Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγια κατανόησης γραπτών documents, τα οποία αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα documents αυτά μπορεί να είναι μια πρόσκληση, μικρές αγγελίες, ένα πρόγραμμα τηλεόρασης.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 2 υποενότητες: Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει μια καρτέλα (πχ καρτέλα σ' ένα ξενοδοχείο). Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει με απλές προτάσεις απλά μηνύματα (πχ μια πρόσκληση, μηνύματα σε φίλους) που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια: 5-7 λεπτά.

Προετοιμασία: 10 λεπτά.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά; 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 3 υποενότητες:

 1. Συζήτηση κατευθυνόμενη. Ο υποψήφιος θα παρουσιαστεί στον εξεταστή και θα μιλήσει για τον ίδιο, την οικογένεια , τις προτιμήσεις του και τις δραστηριότητες του. 
 2. Ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται στο υποψήφιο μια σειρά καρτών στις οποίες υπάρχουν λέξεις κλειδιά (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα κ.α.). Ο υποψήφιος θέτει ερωτήσεις στον εξεταστή σχετικές με τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στις κάρτες.
 3. Διάλογος. Ο υποψήφιος συνδιαλέγεται με τον εξεταστή. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να απαντά στις ερωτήσεις και να κάνει ερωτήσεις ώστε να εξυπηρετήσει μια ανάγκη του π.χ. ο υποψήφιος είναι ο πελάτης του και ο εξεταστής ο πωλητής. Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον εξεταστή να επαληθεύσει την κοινωνιο-γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου.

Αξιολόγηση: Ο βαθμός κάθε ενότητας είναι 25. Συνολικά είναι 100. Ο υποψήφιος πρέπει να πάρει τουλάχιστον 50/100.

 

DELF A2

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά;

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου
 2. Κατανόηση γραπτών κειμένων.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 25 λεπτά.

Ανώτατη διάρκεια ηχογράφησης: 5 λεπτά.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό, που αποτελείται από 3 ή 4σύντομα documents προσαρμοσμένα σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως δημόσιες ανακοινώσεις, μηνύματα σε τηλεφωνητή και διάλογοι. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγια κατανόησης αυτών των ντοκουμέντων.

Κατανόηση γραπτών κειμένων.

Διάρκεια: 30 λεπτά.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγια κατανόησης 3 ή 4 σύντομων γραπτών documents, προσαρμοσμένων σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα documents αυτά μπορεί να είναι, μικρές αγγελίες, οδηγίες, μήνυμα σε υπολογιστή κ.α.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

Η ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να συντάξει σύντομα 2 γραπτά κείμενα όπως ένα φιλικό γράμμα ή ένα μήνυμα. Να  περιγράψει ένα γεγονός ή προσωπικές εμπειρίες, να προσκαλέσει να ευχαριστήσει, να ζητήσει πληροφορίες να συγχαρεί κ.α.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης : 6-8 λεπτά.

Προετοιμασία: 10 λεπτά.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 3 υποενότητες:

 1. Συζήτηση κατευθυνόμενη. Η υποενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να δημιουργήσει μια κοινωνική επαφή ή να ανταλλάξει πληροφορίες. Ο υποψήφιος αφού χαιρετίσει τον εξεταστή του, θα μιλήσει για τον εαυτό του, την οικογένεια , τις προτιμήσεις του κ.α. ο εξεταστής θέτει συμπληρωματικές ερωτήσεις σχετικές με τα ίδια θέματα.
 2. Μονόλογος. Αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να περιγράψει γεγονότα ή καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα θέματα επιλέγονται από τον εξεταστή και μπορεί να είναι: περιγράψτε μια ημέρα σας, μιλήστε για τις διακοπές σας , μιλήστε για την χώρα σας, μιλήστε για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο κ.α.
 3. Διάλογος με τον εξεταστή. Το θέμα επιλέγεται από τον εξεταστή. Ο υποψήφιος  καλείται να βρει πληροφορίες από διαφημιστικά φυλλάδια ή μια σελίδα από περιοδικό και να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες για ένα τόπο, ένα θέαμα κ.α.). Επίσης ο υποψήφιος μπορεί να συνδιαλλεχθεί με τον εξεταστή για να διοργανώσει μια γιορτή (κατάλογος προσκεκλημένων, τόπος, ημερομηνία, γεύματα κ.α.) ή να ζητήσει πληροφορίες για να αγοράσει εισιτήρια για ένα θέαμα. Στην περίπτωση αυτή ο εξεταστής παίζει το ρόλο του πωλητή εισιτηρίων.

Αξιολόγηση : Ο βαθμός κάθε ενότητας είναι 25. Συνολικά είναι 100. Ο υποψήφιος πρέπει να πάρει τουλάχιστον 50/100.

 

DELF Β1

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά;

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου
 2. Κατανόηση γραπτών κειμένων
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά.

Ανώτατη διάρκεια ηχογράφησης: 5- 6 λεπτά.

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό, που αποτελείται από 3ηχογραφημένα documents.

Τα documents μπορεί να είναι ένας διάλογος μεταξύ καθηγητή - μαθητή, εργοδότη - εργαζομένου, διαφημιστικό μήνυμα, ενημερωτικό μήνυμα

Κάθε document ακούγεται δύο φορές. Δίνονται ερωτηματολόγια κατανόησης των documents.

Κατανόηση γραπτών κειμένων.

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

Δίνονται 2 documents.  Απομόνωση των χρήσιμων πληροφοριών.  Ανάλυση του περιεχομένου ενός document  γενικού ενδιαφέροντος.

Παραγωγή γραπτού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

Έκφραση προσωπική άποψης πάνω σε ένα θέμα ( δοκίμιο, αλληλογραφία , άρθρο κ.α.)

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά,

Προετοιμασία: 10 λεπτά για το 3ο μέρος της εξέτασης.

Εξέταση σε τρία μέρη:

Κατευθυνόμενη συζήτηση: πληροφορίες σχετικά με το άτομο σας

Διάλογος με τον εξεταστή: παιχνίδι ρόλων

Έκφρασης προσωπικής άποψης πάνω σε ένα document: Ο υποψήφιος μπορεί να κάνει ερωτήσεις

Αξιολόγηση : Ο υποψήφιος πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 50/100 για να επιτύχει.

DELF Β2

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά;

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου.

Παραγωγή γραπτού λόγου.

Παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης : 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό το οποίο αποτελείται από:

Συνέντευξη ή ενημερωτικό δελτίο. Το ηχογραφημένο υλικό διαρκεί το ανώτερο 2 λεπτά και ακούγεται μια φορά. Μια συζήτηση, μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, ένα documentarie. Διαρκεί το ανώτερο 3-4 λεπτά και ακούγεται 2 φορές.

Ακολουθούν γραπτές ερωτήσεις πάνω στην κατανόηση του ηχογραφημένου υλικού.

Κατανόηση γραπτού λόγου.

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα

Δίνονται 2 documents:

Κείμενο με πληροφοριακό χαραχτήρα

Κείμενο με  ανάπτυξη επιχειρημάτων

Ακολουθούν ερωτήσεις πάνω στην κατανόηση των κειμένων.

Παραγωγή γραπτού λόγου.

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα

Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει μια επιστολή επίσημης μορφής , να εκφράσει την άποψη του σε ένα θέμα συζήτησης, να απαντήσει σε κάποιο. Το γραπτό κείμενο πρέπει να είναι 200 λέξεων περίπου

Παραγωγή προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά Διάρκεια προετοιμασίας: 30 λεπτά.

Ο υποψήφιος πρέπει να πάρει θέση πάνω σε ένα document το όποιο μπορεί να είναι μια εικόνα ή μια πρόταση.

Αξιολόγηση : Ο υποψήφιος πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 50/100 για να επιτύχει.

DALF C1

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά;

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου.

Παραγωγή γραπτού λόγου.

Παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

Διάρκεια εξέτασης: 40 λεπτά. Ανώτατη διάρκεια ηχογράφησης: 10 λεπτά.

Ο υποψήφιος αξιολογείται στην κατανόηση, ηχογραφημένου υλικού το οποίο μπορεί να είναι:

Document το οποίο διαρκεί περίπου 8 λεπτά και ακούγεται 2 φορές.

Περισσότερα από ένα σύντομα ραδιοφωνικά documents τα οποία διαρκούν περίπου 2 λεπτά και ακούγονται 1 φορά. Τα documents μπορεί να είναι δελτία πληροφόρησης, διαφήμισης, βολιδοσκοπήσεις κ.α. ακολουθούν γραπτές ερωτήσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διάρκεια εξέτασης : 30 λεπτά

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο πάνω σε ένα κείμενο λογοτεχνικό ή παρμένο από εφημερίδα. Το κείμενο έχει ανάπτυξη 1000 - 2000 λέξεων.

Παραγωγή γραπτού λόγου.

Διάρκεια εξέτασης: 2 1/2 ώρες

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη: Σύνθεση περισσότερων από ένα documents, ανώτατης ανάπτυξης περίπου 100 λέξεων. Η σύνθεση πρέπει να είναι περίπου 220 λέξεων.

Δοκίμιο με επιχειρήματα πάνω σε ένα θέμα σχετικό με τα documents της προηγούμενης εξέτασης. Το δοκίμιο πρέπει να είναι ανάπτυξης περίπου 300 λέξεων.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ 2 θεματικών ενοτήτων.

Γράμματα και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

Αξιολόγηση :Ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμολογία τουλάχιστον με 50/100 για να επιτύχει.

DALF C2

Από τι αποτελείται το διαγώνισμά;

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση

Γραπτή κατανόηση και έκφραση

 

Ακουστική κατανόηση και προφορική εξέταση

Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά Διάρκεια προετοιμασίας: 1 ώρα

Η εξέταση περιλαμβάνει 3 μέρη:

Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (2 ακουστικές)

Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο

Συζήτηση με τον εξεταστή

Γραπτή κατανόηση και έκφραση

Διάρκεια εξέτασης : 3 1/2 ώρες

Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000  λέξεων (περίπου). Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα από 2 τομείς:

Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Θετικές  Επιστήμες

Αξιολόγηση : Ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμολογία τουλάχιστον με 50/100 για να επιτύχει.

Copyright © MLS Βάρη - All rights reserved. | Developed by Hyper Center